Polityka prywatności

Strzałka

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dubiel Vitrum sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdrój, ul. Kilińskiego 74a

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Maciej Rymaszewski; Kontakt: .

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

PLIKI COOKIES

Pliki „cookies” i „Web Storage” to dane informatyczne w formie plików tekstowych, przechowywanych w urządzeniach końcowych Użytkownika, które przeznaczone są do umożliwienia korzystania ze stron internetowych serwisu Sklepu internetowego. Dubiel Vitrum wykorzystuje pliki „cookies” i „Web Storage” do możliwości przeprowadzenia procedury rejestracji, logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu, niezbędnej do korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Za pomocą plików „cookies” i „Web Storage” nie są przechowywane wrażliwe dane osobowe.

Stosowane w ramach serwisu pliki „cookies” i „Web Storage” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny Sklepu internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Użytkownik samodzielnie i w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do urządzenia końcowego Użytkownika.

Użytkownik może dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” i „Web Storage” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w pomocy przeglądarki internetowej. Więcej informacji na stronie „support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka”.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” i „Web Storage” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa oraz za pośrednictwem ustawień serwisu internetowego.

Third Party Cookies:

Pliki analityczne: wykorzystujemy system Google Analytics oraz Google Analytics 4 celem mierzenia ruchu na witrynie, dane te są anonimowe, informują nas o podstawowych parametrach jak ilość sesji, źródła wejścia, średni czas przebywania na witrynie i zaangażowanie użytkowników w trakcie sesji.

Pliki platform marketingowych: dzięki tym plikom możemy prowadzić trafniejsze działania marketingowe oraz personalizować reklamy i mierzyć ich skuteczność.

Szczegóły polityki prywatności wykorzystywane Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Szczegóły polityki prywatności Meta (Facebook) można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirec....