Informacje adresowe

Strzałka

DUBIEL VITRUM SP. Z O.O.

Kilińskiego 74 a 
34-700 Rabka Zdrój
Polska


NIP 735-285-35-09
REGON 122399341
BDO 000013105


Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000743079 kapitał zakładowy 21 176 950 PLN

Ważne adresy

Zapytania ofertowe
oferty@dubielvitrum.pl

Sklep firmowy/zamówienia indywidualne
sklep@dubielvitrum.pl

Sklep z lustrami online
lustra.pl

Dział Sprzedaży


Szkło budowlane
Sławomir Kula
kierownik działu
tel. 695 300 761
slawomir.kula@dubielvitrum.pl

Szkło specjalne
Józef Obrębski
kierownik działu
tel. 695 300 747
jozef.obrebski@dubielvitrum.pl

Lustra
Marek Sowula
kierownik działu - rynek detaliczny
tel. 728 594 648
marek.sowula@dubielvitrum.pl

Eksport
Leszek Miernik
kierownik działu
tel. 695 300 749
leszek.miernik@dubielvitrum.pl

Przedstawiciele handlowi ds. sieci handlowych
Jarosław Kołomański:
regionalny kierownik sprzedaży
tel. 695 300 746
jaroslaw.kolomanski@dubielvitrum.pl
rejon Wrocław

Tadeusz Mirek
koordynator sprzedaży
tel. 695 300 745
tadeusz.mirek@dubielvitrum.pl
rejon Kraków

Piotr Ścieplik
koordynator sprzedaży
tel. 695 300 743
piotr.scieplik@dubielvitrum.pl
rejon Warszawa

Andrzej Jakóbczyk
koordynator sprzedaży
tel. 695 300 744
andrzej.jakobczyk@dubielvitrum.pl
rejon Bydgoszcz

Seweryn Miemiec
koordynator ds. otwarć nowych marketów
tel. 664 099 160
seweryn.miemiec@dubielvitrum.pl

Zarząd

Leszek Dubiel
tel. 695 300 733
leszek.dubiel@dubielvitrum.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dubiel Vitrum sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdrój, ul. Kilińskiego 74a
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Maciej Rymaszewski; Kontakt: odo@dubielvitrum.pl.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; c) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej